Tuyển Dụng

VĂN HÓA SOUTHERNHOMES

Đối với khách hàng

  • Luôn tôn trọng và hết lòng phục vụ khách hàng; tuyệt đối không lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi mang lại lợi ích cá nhân và phương hại lới ích uy tín của tập thể.

Đới với công việc

  • Chuẩn mực trong tác phong, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, ăn uống và trang phục
  • Luôn giữ thái độ nghiêm túc, trung thực, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm
  • Tuổi trẻ Nhà Phương Nam Việt nam thể thiện sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết nhằm đạt mục tiêu chung cho sự nghiệp phát triển của Công ty Nhà Phương Nam Việt Nam.
  • Tích cực tham gia các hoạt động của Công ty, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua khen thưởng do Công đoàn, Công ty tổ chức, phát huy sáng kiến cải tiến nghiệp vụ nêu cao tinh thần rèn luyện chí lực, tài lực.

Đới với đồng nghiệp

  • Tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hợp tác giúp đỡ, sẻ chia trong công việc, bảo vệ giá trị lợi ích chung.
  • Trung thực, minh bạch trong giao kết, trọng tình nghĩa, giữ uy tín, trách nhiệm với lời nói.

Đối với Công ty

  • Chúng tôi luôn quan niệm ý thức sử dụng tài sản của Công ty một cách tiết kiệm, không sử dụng tài sản Công ty vào mụch đích cá nhân.
  • Thể hiện sự gắn bó, trung thành với Công ty, không nhừng lao động và học tập vì sự nghiệp phát triển bền vững của Công ty.

Đối với quốc gia dân tộc

  • Thể hiện tinh thần xung kích sẵn sàng cho sự nghiệp xây dựng phát triển, kinh tế – xã hội  và bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc

CÁC VỊ TRÍ SOUTHERNHOMES ĐANG TUYỂN DỤNG

Bạn có câu hỏi nào gửi đến phòng Nhân Sự SouthernHomes?